PVOIL Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại Văn phòng công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh số 162 - Nguyễn Văn Trỗi - P.Hồng Hà - TP.Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh,  Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành. Với sự có mặt của tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 31/03/2015 của PV OIL Quảng Ninh là 03 Cổ đông, sở hữu 5.918.000 cổ phần;

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 

Ông Nguyễn Duy Long - Phó Giám đốc phụ trách Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 

Ông Trần Quý Văn được Đại hội đồng Cổ đông đề cử kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông báo: tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 03 cổ đông, 04 đại diện và 5 thẻ biểu quyết, đại diện cho 5.918.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;Ông Đặng Vũ Dũng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 


Đại hội đã tham gia ý kiến đóng góp các Báo cáo và thống nhất nội dung các báo cáo đã trình bày. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã kết thúc vào hồi 11h 30 phút cùng ngày với 8 nội dung đã được thông qua:


1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 & phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 & phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014.

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

2015.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

7. Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

8. Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 5 thẻ, tương đương với 5.918.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 5 thẻ, tương đương với 5.918.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp với  số quyền biểu quyết tán thành 5.918.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

 


[1]2