Ban giám đốc

  ÔNG NGUYỄN DUY LONG
  Chức vụ: Giám đốc
  Năm sinh: 1976
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật


  ÔNG TRẦN QUÝ VĂN
  Chức vụ: Phó Giám đốc
  Năm sinh: 1978
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 
Trưởng các phòng ban

  BÀ NGUYỄN THỊ THĂNG
  Chức vụ: Kế Toán Trưởng
  Năm sinh: 1978
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán


     ​
  BÀ BÙI THỊ PHƯƠNG
  Chức vụ: Phụ trách phòng Kinh Doanh
  Năm sinh: 1987 
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Doanh Nghiệp

  ÔNG LÊ TIẾN HIỂN
  Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
  Năm sinh: 1978
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

  BÀ ĐÀM THỊ HƯƠNG TRANG
  Chức vụ: Trưởng  phòng Tổ chức Hành chính
  Năm sinh: 1983
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh